Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů
1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží Kupující potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
2.      Prodávající je správcem osobních údajů zákazníků podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy.
3.      Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje apod.
4.      Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, bankovní spojení). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Prodávajícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit bude Kupující o tomto kroku informován a bude tak činěno, pokud k tomu dá Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem. 
5.      Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely přímého marketingu.
6.      Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
7.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů má kupující vůči prodávajícímu určitá práva. Mezi tato práva patří například: -         právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má právo na informaci, zdali jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpracováním, -         právo na opravu, na základě něhož může Kupující žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem, -         právo na výmaz („právo na výmaz“), na základě něhož může Kupující za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů zpracovávaných o kupujícím, -         právo na omezení zpracování, na základě něhož může Kupující za splnění podmínek žádat omezení zpracování osobních údajů o něm, -         právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může Kupující získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává
8.      Veškeré výše uvedené práva může Kupující uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu info@terdom.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.  Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.
9.      Kupující se také může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
10.  Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
11.  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.