Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
I.                    Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v internetovém obchodě www.terdom.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou platné od 1.11.2015
 
II.                  Definice pojmů
E-shop – internetový obchod na adrese www.tetrdom.cz  
Prodávající - Grzegorz Piotr Łobos podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku MM Opavy sp. zn. 1179/2012/ZIVN, Nádražní okruh 13, Opava 74601 Česká Republika IČ: 88396941 DIČ: CZ683005971
Kupující – je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím e-shopu kupní smlouvu s prodávajícím.  
Spotřebitel -  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.   
Podnikatel – osoba, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.   
Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je koupě zboží.  
Zboží – věci, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu, přičemž zejména jde o elektrospotřebiče pro domácnost a příslušenství, k jejichž prodeji je prodávající oprávněn.  
Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.  
Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.  
Elektronická faktura – faktura vystavená výhradně v elektronické podobě v následujících formátech: html, pdf.  
Pracovní dny – jsou dny v kalendářním týdnu od pondělka do pátku s výjimkou sobot, nedělí a dnů, na něž v souladu s platnými právními předpisy připadají státem uznané svátky.  
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
 
III.                Postup při uzavírání kupní smlouvy
Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o parametrech a vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různých barvách, má kupující možnost vybrat odpovídající barvu před tím, než zboží umístí do „košíku“. Jakmile prodávající provede výběr zboží, včetně jeho barvy a dalších parametrů, jsou-li tyto položky volitelné, umístí zboží do nákupního košíku tak, že klikne na ikonu „Koupit“. Takto je zboží přeneseno do „košíku“ a následně se kupujícímu zobrazí po kliknutí na ikonu „košík“. Vybrané zboží, které bylo přeneseno do „košíku“, se zobrazuje též při kliknutí na odkaz „Nákupní košík“. Proces závazného objednávání zboží kupující zahájí kliknutím na odkaz „Další krok“. Pro realizaci objednávky se vyžaduje, aby kupující řádně a pravdivě vyplnil své kontaktní údaje včetně platného telefonického kontaktu a elektronické adresy, popř. aby se kupující registroval za účelem vytvoření uživatelského účtu, popřípadě se přihlásil již do svého existujícího účtu. V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce. Následně kupující vybere způsob dopravy zboží (čl. VI VOP) a platby za zboží (čl. V VOP). Kupující závazně objedná zboží kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek, které budou připojeny jako příloha k tomuto potvrzení. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění registrace, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).  Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do  jeho uživatelského účtu.  
 
IV.                Kupní cena Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s planými právními předpisy.
 
V.                  Platební podmínky Platba kupní ceny se provádí v korunách českých. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z následujících způsobů placení kupní ceny za zboží:   Bankovním převodem - platba na účet Dobírka - Platba při převzeti zboží Platba kartou - na internetu - VISA,MASTERCARD   V případě, že kupující zvolí způsob placení prostřednictvím služby Splátkového prodeje, bude po dokončení závazné objednávky přesměrován na webové stránky poskytovatelů těchto služeb, prostřednictvím nichž provede platbu kupní ceny. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího. Při uzavření kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí s tím, že faktura za zakoupené zboží mu bude poskytnuta výhradně v elektronické podobě (elektronická faktura).
Kupující má možnost elektronickou fakturu vyzvednout některým z následujících způsobů:  
-          kliknutím na odkaz, který je uveden v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky;  
-          stažením faktury po přihlášení kupujícího k uživatelskému účtu.  
 
VI.                Dodací podmínky
Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky. Kupující si může při provádění objednávky zvolit z následujících způsobů dodání zboží:  
Dodání prostřednictvím České pošty  
Bližší podmínky dopravy zboží si kupující určí v rámci objednávkového systému prodávajícího. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřen kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení Bankovní převod či Platbu kartou na internetu, je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího. Není –li zboží skladem, odešle jej prodávající kupujícímu do osmi pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřen kupní smlouva, v případě, že kupující zvolil jako způsob placení Bankovní převod či Platbu kartou na internetu, nejdříve však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.  
 
VII.              Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.  
 
VIII.            Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
 
Postup při odstoupení od smlouvy:  
-          Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.   
-          Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu jeho sídla, nebo předat zboží prodávajícímu na kterékoliv prodejně prodávajícího, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.
Vrácené zboží nesmí nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).   V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ne vrácení zboží) odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než od kupujícího zboží převzal. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.   
 
IX.                 Práva z vadného plnění, záruka
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:  
a)       má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  
b)       se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,  
c)       věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,   d)       je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  
e)       věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.  
2.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
3. Uvedené neplatí  
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,  
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,  
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo  
d) vyplývá-li to z povahy věci.“ 
      
4.  Nemá-li věc vlastnosti stanovené výše v odst. 1 tohoto ustanovení VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
6.  Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
7.  Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.
8.  Záruční doba běží od data prodeje (zdanitelného plnění) uvedeného na faktuře nebo na prodejním dokladu, který obdrží kupující od prodávajícího. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
9.   Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo je možné oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží zaslat na adresu sídla prodávajícího. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.  
 
X.                   Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem
Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající je oprávněn výše uvedené doklady a komunikace k vyřízení reklamace zasílat spotřebiteli v elektronickém formátu pdf prostřednictvím elektronické pošty. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.  
Terdom.cz doporučuje pro rychlejší vyřízení a postup reklamace kontaktovat obsluhu e-shopu.
 
XI.                 Ochrana osobních údajů
1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku zboží Kupující potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
2.      Prodávající je správcem osobních údajů zákazníků podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy.
3.      Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje apod.
4.      Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje Kupujícího, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací adresa, bankovní spojení). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Prodávajícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit bude Kupující o tomto kroku informován a bude tak činěno, pokud k tomu dá Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů za tímto účelem. 
5.      Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, oprávněný zájem Prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje pro účely přímého marketingu.
6.      Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).
7.      V souvislosti se zpracováním osobních údajů má kupující vůči prodávajícímu určitá práva. Mezi tato práva patří například: -         právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má právo na informaci, zdali jsou osobní údaje Kupujícího zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpracováním, -         právo na opravu, na základě něhož může Kupující žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem, -         právo na výmaz („právo na výmaz“), na základě něhož může Kupující za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů zpracovávaných o kupujícím, -         právo na omezení zpracování, na základě něhož může Kupující za splnění podmínek žádat omezení zpracování osobních údajů o něm, -         právo na přenositelnost údajů, na základě něhož může Kupující získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává
8.      Veškeré výše uvedené práva může Kupující uplatnit prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) odeslané na adresu info@terdom.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.  Na tuto adresu se lze obrátit rovněž v souvislosti s žádostí o další doplňující informace týkající se výše uvedených práv.
9.      Kupující se také může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
10.  Kupující dále souhlasí s ukládáním tzv.“cookies“ do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
11.  Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.